Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Aby zachować spójność danych w celu zbadania trendu, wykluczyliśmy szpitale, które nie zgłosiły żadnych danych w całym okresie badania. Projekt badania i nadzór
Badanie zostało zaprojektowane przez pierwszych i ostatnich autorów i zatwierdzone przez NCDR. Podkomitet ds. Badań i publikacji CathPCI dokonał przeglądu i zatwierdzenia wniosku; NCDR zapewnił niezbędne fundusze. Dane przeanalizowano w Centrum Badań Efektów i Oceny Szpitala Yale-New Haven. Komitet ds. Badań ludzkich w Yale zrzekł się wymogu świadomej zgody i zatwierdzonych analiz ograniczonego zestawu danych dostarczonego przez NCDR. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analiz.
Analiza statystyczna
Dane analizowano za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2. Wyjściową charakterystykę i wyniki porównano w ciągu 4 lat, stosując test chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych i test F dla zmiennych ciągłych z analizą wariancji. Zmienne dyskretne wyrażane są w procentach, a zmienne ciągłe jako średnie i odchylenia standardowe. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Przeanalizowaliśmy tendencje czasowe w średnim rocznym kuromie od drzwi do balonu oraz odsetka pacjentów, u których czasy od wejścia do balonu wynosiły 90 minut lub mniej.
Główne wyniki badania to śmiertelność wewnątrzszpitalna (określona jako wskaźnik zgonu z dowolnej przyczyny) i czas od drzwi do balonu. Przeprowadzono wielowymiarowe analizy modeli ze śmiertelnością wewnątrzszpitalną jako zmienną zależną w modelu regresji logistycznej i czasem od drzwi do balonu jako zmienną zależną w modelu regresji liniowej. Zmienne niezależne, które rozważano w modelach, dotyczyły pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST w modelu NCDR dla śmiertelności wewnątrzszpitalnej.13 Analizy powtarzano w podgrupach wysokiego ryzyka pacjentów: w wieku powyżej 75 lat , osoby z wstrząsem kardiogennym i z zawałem przedniego mięśnia sercowego.
Aby ocenić naszą zdolność do scharakteryzowania trendu śmiertelności w tym okresie, opracowaliśmy model hierarchiczny z wykorzystaniem modelu NCDR i dla każdego rekordu pacjenta, mediana czasu od drzwi do balonu w roku, w którym pacjent był leczony w celu oszacowania iloraz szans na śmierć w 10-minutowej zmianie w medianie czasu od wejścia do balonu. Wreszcie, wykorzystaliśmy dopasowanie probabilistyczne do powiązania rekordów pacjentów w wieku 65 lat i starszych w rejestrze CathPCI z krajową bazą danych roszczeń CMS, używając kombinacji pośrednich identyfikatorów, jak opisano wcześniej, 14 i ocenili związek między zmianami w drzwiach. – czasy korupcji od 2005 do 2009 roku i 30-dniowa śmiertelność.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1
[patrz też: kamagra opis, usg poznan, odbudowa zęba koszt ]

Tags: , ,

No Responses to “Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 3”

 1. Lilia Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: transport medyczny Gdańsk[...]

 2. Andrzej Says:

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 3. Sky Bully Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacze tłuszczu sklep[...]

 4. Kornel Says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis odbudowa zęba koszt usg poznan