Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wartości P służą do porównania wyników z lat 2005-2006 i wyników w latach 2008-2009. Mediana czasu od wejścia do balonu znacznie spadła każdego roku, z 83 minut w latach 2005-2006 do 67 minut w latach 2008-2009 (P <0,001) (wykres 1A). Dla porównania całkowita nieskorygowana śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 4,8% w pierwszym roku i pozostała praktycznie niezmieniona w okresie badania, a stopa w ostatnim roku wyniosła 4,7% (p = 0,43) (wykres 1A). Odsetek pacjentów, u których czas otwarcia drzwi do balonu wynosił 90 minut lub mniej, wzrósł z 59,7% do 83,1% w trakcie badania (P <0,001), a nieskorygowana śmiertelność u tych pacjentów utrzymywała się na stałym poziomie przez cały okres badania 3,7% (P = 0,40 dla trendu) (rysunek 2A). Odsetek pacjentów z czasem otwarcia drzwi do balonu powyżej 90 minut zmniejszył się z 40,3% do 16,9% w trakcie badania (P <0,001), a wzrost niedostosowanej śmiertelności obserwowano w tej grupie, z 6,5 % w pierwszym roku do 8,9% w ostatnim (P <0,001) (wykres 2B). W całym badaniu nieskorygowana śmiertelność była niższa u pacjentów z czasem od wejścia do balonu wynoszącym 90 minut lub mniej niż u osób z czasem otwarcia drzwi do balonu dłuższym niż 90 minut (3,7% w porównaniu z 7,3%, p <0,001). ).
Rysunek 3. Rycina 3. Nieskorygowana i skorygowana o ryzyko śmiertelność wewnątrzszpitalna od lipca 2005 r. Do czerwca 2009 r. Wartości P służą do porównania śmiertelności w latach 2005-2006 i śmiertelności w latach 2008-2009.
W analizie skorygowanej o ryzyko nie odnotowano znaczących zmian w śmiertelności wewnątrzszpitalnej w trakcie okresu badania (5,0% w latach 2005-2006 i 4,7% w latach 2008-2009, P = 0,34) (wykres 3). Podobnie nie zaobserwowano znaczącej zmiany w śmiertelności w żadnej z wcześniej określonych podgrup wysokiego ryzyka, w tym u pacjentów w wieku powyżej 75 lat (P = 0,19), u pacjentów z zawałem przedniej ściany serca (p = 0,79) oraz u pacjentów z wstrząsem kardiogennym (P = 0,60), pomimo konsekwentnie poprawianych czasów od drzwi do balonów w każdej z tych grup podczas okresu badania (Figura 1B, 1C i 1D). Po dostosowaniu do zmiennych w modelu NCDR, nie stwierdziliśmy żadnego istotnego związku między rocznym zmniejszeniem czasu i śmiertelności od drzwi do balonu (iloraz szans dla 10-minutowego zmniejszenia czasu drzwi do balonu, 1,04, 95% przedział ufności 0,99 do 1,09, P = 0,17). W analizach post hoc, gdy populacja badana była ograniczona do pacjentów poddawanych pierwotnej PCI podczas pierwszej prezentacji z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (95,007 pacjentów) lub gdy włączono pacjentów z czasem otwarcia drzwi do balonu przekraczającym 3 godziny (101,121 pacjentów) podobny spadek czasu od wejścia do balonu obserwowano bez zmiany umieralności.
Rysunek 4
[hasła pokrewne: chirurg naczyniowy warszawa nfz, olejowanie włosów, moringa herbata ]

Tags: ,

No Responses to “Czas od drzwi do balonu i śmiertelność wśród pacjentów poddawanych pierwotnej PCI AD 5”

 1. Nacho Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psychoterapia warszawa[...]

 2. Ada Says:

  Popytajcie lekarzy na oddziałach onkologicznych

 3. Dorota Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu usg żył kończyn dolnych[...]

 4. Mateusz Says:

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?

 5. Kinga Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olej makadamia[...]

 6. Murmur Says:

  Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz moringa herbata