Posts Tagged ‘olejek jojoba’

Roztargnienie.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przez roztargnienie rozumie się zazwyczaj dwa odrębne zjawiska. Albo ma się na myśli nietrwałość, chwiejność i łatwą odwracalność uwagi, przy ustawicznym przeskakiwaniu z jednego przedmiotu na drugi, jak to bywa u dzieci i w pewnych stanach chorobliwych, albo też określenia tego używa się w innym znaczeniu, kiedy chodzi nie o chwiejność uwagi, lecz właśnie o zdolność jej intensywnego i wytrwałego skupienia na jednym przedmiocie do tego stopnia, że wszystko inne przestaje człowieka interesować. Odpowiedzi człowieka całkowicie pochłoniętego jednym przedmiotem, gdy go pytać o coś innego, mają charakter zdawkowy, byle jaki, “na odczepnego”. Wszystko, co nie jest bezpośrednio związane z przedmiotem uwagi staje się błahe, bywa załatwiane automatycznie, bezmyślnie, czasem niedorzecznie. W przesadny sposób zwykli humoryści przedstawiać to zjawisko, karykaturując “roztargnionego profesora”. Metod badania uwagi, poza omówionym powyżej tachistoskopem, jest bardzo dużo. Ich zespół wchodzi w skład tzw. psychologii klinicznej. Dla celów praktycznych wystarcza znajomość niektórych ważniejszych metod. Zaznaczyć jednak trzeba, że badając uwagę, badamy równocześnie mnóstwo innych funkcji i właściwości psychicznych człowieka, a przede wszystkim jego inteligencję.
ZABURZENIA UWAGI. Zaburzenia uwagi stanowią zagadnienie bardzo zawiłe, ponieważ czynności te zależą w wysokim stopniu od wpływu innych czynności psychicznych. Obniżenie ilościowe świadomości włącznie z zacieśnieniem jej pola prowadzą równolegle do szeregu zaburzeń uwagi: staje się ona mniej czujna, trwałość jej cierpi, jej przerzutność bywa upośledzona. Samo pojęcie zwężenia pola świadomości mieści już w sobie chorobliwą cechę znacznego zmniejszenia zakresu uwagi. Wszędzie, gdzie liczba jednocześnie możliwych skojarzeń ulega ograniczeniu, jak np. w zespołach organicznych, ale także w stanach znużenia, tam zmniejsza się też zakres uwagi. Zwiększona chorobliwie przerzutność uwagi w stanie maniakalnym oznacza zarazem zmniejszenie trwałości uwagi. Obniżenie trwałości uwagi w zespołach organicznych prowadzi do zwolnienia toku procesów myślowych, na czym z kolei cierpi czujność i przerzutność uwagi. W ciężkich zaburzeniach jakościowych świadomości, gdy związki myślowe ulegają rozerwaniu, uwaga w ogóle przestaje działać. Z powyższego widać, jak trudno jest zaburzenia uwagi usystematyzować. [patrz też: olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek jojoba’

Roztargnienie.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zdarza się, że przy największym wysiłku nie potrafimy wytrwale uważać. Pojęcie dowolności uwagi jest więc względne, uwaga bowiem nigdy nie jest niezależna od pobudek, nie jest kapryśna, nieobliczalna. Jest ona do pewnego stopnia miarą siły woli. W badaniu właściwości psychicznych osobnika określenie podstawowych cech uwagi posiada duże znaczenie. Cechy te określa się zazwyczaj następująco:  a. Trwałość (tenacitas attentionis) uwagi. Jest ona trwała, jeżeli zdolna jest ześrodkować się na jednym przedmiocie w ciągu dłuższego czasu. Jej przeciwieństwem jest uwaga chwiejna. Psychologowie skłonni są często określać trwałość lub chwiejność uwagi według właściwości przedmiotu, na który uwaga jest skierowana. Zdolny mówca potrafi skupić na swoich słowach uwagę słuchaczy w ciągu długiego czasu. To samo audytorium będzie z roztargnieniem słuchało nudziarza. Tak pomyślany eksperyment służy właściwie nie do badania uwagi jako takiej, lecz do badania właściwości pewnych bodźców zewnętrznych. Jeżeli mówimy o cechach uwagi, to mamy na myśli naturę samej tej funkcji psychicznej, która podlega różnicom indywidualnym przy dostosowanych do danego wieku, poziomu wykształcenia i – caeteris paribus -niejako standardowych podnietach. Dziecko ma uwagę nietrwałą i chwiejną. Podobnie bywa w rozmaitych chorobach psychicznych. Metody badania uwagi są tym ściślejsze, im bardziej są nastawione na badanie uwagi jako funkcji psychicznej. b. Zakres uwagi mierzy się liczbą przedmiotów, które dadzą się objąć jednym aktem psychicznym. Uwaga jest jednokierunkowa, nie znaczy to jednak, by przedmiotem uwagi musiał być jeden punkt. Przeciwnie, co do genezy poznania jest przekonanie, że najpierw poznajemy całe struktury, a potem jej elementy. Przez zakres  uwagi rozumie się liczbę tych elementów, które zdolni jesteśmy objąć jednocześnie uwagą. Doświadczenia z tachistoskopem wykazują, że człowiek w prawidłowych warunkach zdolny jest objąć uwagą jednocześnie najwyżej 6 niezależnych od siebie elementów, najczęściej 4-5. Zakres uwagi waha się więc w granicach 4-6 elementów. Pojęcie elementu jest względne. Dla człowieka nie mającego wprawy w czytaniu, każda litera jest elementem. Dla człowieka biegłego w czytaniu elementem bywają nie litery, lecz całe słowa, tak że zakres uwagi może obejmować 3-4 krótkich wyrazów i więcej. Drogą systematycznych ćwiczeń można uzyskać znaczne nawet zwiększenie zakresu uwagi. [przypisy: olejek arganowy do włosów, olejek do włosów, olejek jojoba ]

Comments Off

« Previous Entries