Posts Tagged ‘olejek moringa’

Potrzeby człowieka.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

W prawidłowych warunkach nie zdarza się, aby człowiek działał tylko pod wpływem przyczyn fizyko-chemicznych, bez udziału świadomości, która odgrywałaby rolę biernego widza, łudzącego się, że czegoś chce i pragnie, że do czegoś dąży i coś postanawia. Pierwotną pobudką działań jest potrzeba, a więc odczuwany przez nas brak czegoś. Mogą to być potrzeby materialne lub duchowe, czyli kulturalne. Dążenie do zaspokojenia potrzeby znajduje wyraz w popędzie lub w pragnieniu. Popęd jest nie uświadomionym jasno dążeniem do zaspokojenia potrzeby. Natomiast przez pragnienie rozumiemy uświadomione dążenie do określonego celu czy przedmiotu. Na to, aby wola człowieka doprowadziła do świadomych i celowych działań, trzeba, aby popędy przeistoczyły się w uświadomienie pragnienia. Człowiek może poprzestać na pragnieniach, które nie muszą, lecz mogą przemienić się w działania. Zależy to od postanowień (decisio), będących istotnym i bezpośrednim wyrazem działań dowolnych, tzn. kierowanych przez wolę. Ruchy, za pomocą których dokonujemy działań, mogą być albo mimowolne, albo dowolne. Do ruchów mimowolnych zaliczamy: 1) odruchy i automatyzmy; 2) ruchy ideomotoryczne powstające bez aktu woli, tj. postanowienia. Te ostatnie podzielić można na: a) ruchy instynktowne; b) ruchy naśladowcze mimowolne, np. zaraźliwe ziewanie, echomimia, tj. bezwiedne naśladowanie spostrzeganej u drugich mimiki, nabieranie cech wymowy właściwej środowisku, w którym się przebywa itd. Zjawiska te odgrywają dużą rolę w życiu tudzież mają znaczenie w psychopatologii pod postacią objawów takich, jak echolalia i echopraksja; c) ruchy zmechanizowane i zautomatyzowane. Już przy ruchach ideomotorycznych można zauważyć, że poprzedzają je zawsze pewne wyobrażenia, zasadniczo wyobrażenia ruchu. Ruchy te, następują w ślad za wyobrażeniami czy to spostrzegawczymi, czy odtwórczymi, przebiegają jednak bez udziału świadomości, bez kontroli uwagi i bez wysiłku woli. [podobne: olejek makadamia, olejek moringa, olejek rycynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek moringa’

Potrzeby człowieka.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Odpowiednio silne pobudki mogą ich jednak skłonić do wykrzesania z siebie potrzebnej energii. W stanach chorobliwych bywa inaczej, gdyż w ciężkich stanach ani ból ani niebezpieczeństwo śmierci nie są zdolne uruchomić napędu psychoruchowego. Zdolność zmobilizowania napędu z pobudek intrapsychicznych określa się mianem inicjatywy lub samorzutności (spontaneitas). W ciężkich stanach patologicznych niedowład lub porażenie napędu posuwają się do takich rozmiarów, że chory z własnej inicjatywy nie jest zdolny wykonać jakichkolwiek działań; zdany jest wówczas wyłącznie na napęd z zewnątrz, a nawet przy zupełnym zniesieniu sugestywności i to nie pomaga. Praca wychowawcza ma na celu m. in. zaprawienie dzieci do sprawności napędu psychoruchowego; brak zaprawy w tym kierunku prowadzi do zamiłowania w próżniactwie, które dla zdrowego i dobrze wychowanego pod tym względem człowieka powinno być stanem przykrym. W eksperymencie samowychowawczym zmuszamy się do podejmowania i wytrwałego podtrzymywania działań przykrych, których jedyną pobudką ma być powodzenie eksperymentu; daje to dobrą zaprawę sprawności napędu psychoruchowego.
ZABURZENIA NAPĘDU PSYCHORUCHOWEGO. Zawiłe zjawiska psychiczne prawidłowe czy chorobliwe przechodzą ostatecznie zawsze w takie czy inne działania. Pobudką tych działań mogą być procesy myślowe albo uczucia, które sztucznie wyosobniamy z całości strukturalnej, jaką jest osobowość ludzka. Spaczone chorobliwie procesy myślowe bywają powodem różnych postanowień, dążeń i działań, zazwyczaj zależnie od tego, jakie rozbudzają popędy lub w jakim stopniu popędom się przeciwstawiają. Działania chorych pod wpływem urojeń bywają niezrozumiałe, jeżeli nie wnikniemy w treść urojeń. Im lepiej znamy psychikę chorego, tym łatwiej nam chorego zrozumieć i tym łatwiej nam w pewnych warunkach przewidzieć jego postępowanie. Przy rozważaniu zaburzeń woli, dążeń i działania nie zawsze możemy poklasyfikować zjawiska według mechanizmu ich powstawania. [przypisy: olejek makadamia, olejek moringa, olejek rycynowy ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »