Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Podzielność uwagi.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podzielność uwagi. Zasadniczo w centrum świadomości może być wskutek jednokierunkowości uwagi tylko jeden przedmiot. W praktycznej działalności często się zdarza, że człowiek wykonuje na raz kilka czynności. Polega to na szybkim przerzucaniu się z jednego przedmiotu na drugi, z tym że jednocześnie w ostrym polu strumienia świadomości znajduje się zawsze tylko jeden przedmiot. Pianista, używający obu rąk, przerzuca się szybko uwagą z tematyki prawej ręki na lewą, traktując zresztą przy odpowiedniej wprawie akord jako jedną całość strukturalną, a więc jeden przedmiot. Udaje się to wszystko dzięki automatyzacji, tak że rola uwagi ogranicza się wyłącznie do nadania kierunków czynnościom to jednej ręki, to drugiej, przy równoczesnym śledzeniu nut, używaniu pedałów i zwracaniu uwagi na inne okoliczności, które składają się wraz ze wszystkimi innymi czynnościami na jedną zorganizowaną całość czynnościową. d. Jak z tego widać, podzielność uwagi jest właściwie tylko cechą pozorną. Dlatego istotniejsze znaczenie ma następna cecha, mianowicie przerzutność uwagi, polegająca na świadomym sensownym przenoszeniu uwagi z jednego przedmiotu na drugi. Zazwyczaj utożsamia się przerzutność uwagi z jej czujnością (vigilitas), którą odróżniać należy od trwałości (tenacitas attentionis). Już w prawidłowych warunkach przerzutność uwagi podlega rozległym wahaniom. Gdy jakiś przedmiot bardzo żywo zaprząta naszą uwagę, nie dostrzegamy mnóstwa przedmiotów godnych uwagi. Te oboczne przedmioty podlegają percepcji, lecz nie docierają do apercepcji. Zaliczano je dlatego do podświadomości – termin w różnych znaczeniach używany w psychologii i psychopatologii. Zdolność przerzucania uwagi z przedmiotu na przedmiot jest osobniczo różna. Rozstrzyga ona w dużym stopniu o zdolnościach człowieka. Ludzi o sprawnej przerzutności uwagi uważamy za bystrych. Jeżeli jakiś przedmiot przyciąga uwagę, gdyż wzbudza zainteresowanie: mówimy o uwadze biernej. Uwaga czynna ma charakter samorzutny, dowolny. Rozróżnienia te odgrywają rolę w psychopatologii i diagnostyce. Powrócimy do nich przy omawianiu tzw. pre somnolencji. Sprawność uwagi zależy od stanu znużenia i wypoczynku. Wzmożona przerzutność uwagi zachodzi fizjologicznie u bardzo żywych dzieci. [patrz też: olejek tamanu, olejki do włosów, olejki eteryczne, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Podzielność uwagi.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za pomocą postanowień możemy wprawić w ruch działania ideomotoryczne, ale na ich przebieg zasadniczo nie mamy wpływu. Do pewnych granic możemy jednak ruchy te hamować, a nawet w pewnych warunkach zupełnie pohamować. Z drugiej strony mamy możność przynajmniej niektóre działania ideomotoryczne wykonywać dowolnie. Impulsy korowe mogą je więc hamować, wzmacniać lub w ogóle spełniać, chociaż zasadniczo nierozpoznane są one przez ośrodki podkorowe i układ współczulny. O ruchach dowolnych mamy prawo mówić tylko wówczas, gdy zachodzi uświadomienie sobie celu i gdy jest dążenie do jego osiągnięcia. Ponadto wykonanie ruchu poprzedzone być musi przez wyobrażenie sobie samego ruchu. Są to cechy konieczne dowolnego ruchu, który dzięki temu jest ruchem celowym. Warunkiem wyobrażenia ruchu jest uprzednie doznanie odpowiednich wrażeń. Początkowo chodzi tutaj o wielokrotne powtarzanie ruchów mimowolnych. Dzięki ćwiczeniu nabieramy wprawy. Umiejętność wykonywania ruchów dowolnych nie jest więc wrodzona. O dowolności mówimy nie tylko w stosunku do ruchów. To samo dotyczy uwagi, zapamiętywania, przypominania, czynności myślowych itd. Wszędzie tam musimy sobie uprzednio uświadamiać cel tych czynności oraz środki prowadzące do jego osiągnięcia. Stopień tej dowolności może być zresztą różny, począwszy od działań zupełnie świadomych, a skończywszy na działaniach impulsywnych. Zdolność kierowania postępowaniem przy działaniach impulsywnych może być bardzo nikła. Dokonują się one pod wpływem silnego afektu, przy daleko posuniętym zaniku świadomych hamulców. Działania impulsywne odgrywają doniosłą rolę w psychopatologii. Czyny tego rodzaju bywają umotywowane, jednakże świadomość celu działania bywa bardzo niejasna. Działania impulsywne, jako nie przemyślane, przeciwstawiamy działaniom rozumnym, przemyślanym. [patrz też: olejek tamanu, olejki do włosów, olejki eteryczne, olejowanie włosów ]

Comments Off

« Previous Entries