Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Leczenie intensywne zostało ustandaryzowane zgodnie z niemiecką i austriacką wytyczną S3, która została przekazana wszystkim ośrodkom badawczym.12 Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była 30-dniowa całkowita śmiertelność. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały seryjne oceny poziomów mleczanu w surowicy, klirensu kreatyniny (mierzonego za pomocą formuły Cockcroft-Gault13), poziomów białka reaktywnego względem C oraz nasilenia choroby ocenianej za pomocą skali upośledzonej ostrej fizjologii (SAPS) II. SAPS II oblicza się z 17 zmiennych; wyniki wahają się od 0 do 163, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej poważną chorobę.14 Oceniliśmy także wyniki leczenia, w tym ciśnienie krwi i częstość akcji serca przed i po rewaskularyzacji, czas do stabilizacji hemodynamicznej, dawkę i czas trwania leczenia katecholaminą, wymóg terapii nerkozastępczej, długość pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej, wymóg i czas na wentylację mechaniczną oraz wymóg wszczepienia aktywnego (przezskórnego lub chirurgicznego) urządzenia wspomagającego lewej komory lub przeszczepu serca .
Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały ciężkie lub zagrażające życiu krwawienie oraz umiarkowane krwawienie podczas pobytu w szpitalu, zgodnie z globalnym zastosowaniem strategii w odniesieniu do kryteriów otwartej okrężnicy (GUSTO) 15; obwodowe niedokrwienne powikłania naczyniowe wymagające leczenia chirurgicznego lub interwencyjnego; posocznica z klinicznymi objawami infekcji i podwyższonym poziomem prokalcytoniny (2 ng na mililitr lub więcej); i udar, identyfikowane przez obecność nowych objawów neurologicznych w połączeniu z objawami niedokrwienia lub krwawienia w tomografii komputerowej.
Analiza statystyczna
Badanie zostało przeprowadzone, aby wykryć różnicę 12 punktów procentowych w 30-dniowych wskaźnikach przeżywalności, przyjmując poziom 56% w grupie kontrolnej. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo przeprowadziła tymczasowe analizy po przyjęciu 33% i 66% pacjentów, stosując sekwencyjną sekwencję grupową z granicą O Brien-Fleminga.11 Globalny poziom błędu typu I ustalono na 0,05. Badanie można przerwać, jeśli hipoteza zerowa równych wskaźników przeżycia została odrzucona na poziomie istotności 0,0005 w pierwszej analizie okresowej lub 0,014 w drugiej analizie okresowej. Ostateczna analiza została przeprowadzona na poziomie alfa 0,044. Dlatego potrzebnych było 282 pacjentów na grupę do przetestowania hipotezy zerowej z pożądaną mocą. W oszacowaniu wielkości próby uwzględniono przypuszczalny efekt centralny, który zakładał, że mieści się w zakresie . 5% dla prawie wszystkich ośrodków (95%). Współczynnik korelacji wewnątrzcząsteczkowej wynosił 0,0013, co daje w sumie 588 ocenianych pacjentów
[podobne: praca nowy sącz olx, test na nietolerancję pokarmową z krwi, oddział detoksykacyjny ]

Tags: , ,

No Responses to “Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 4”

 1. Tomasz Says:

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

 2. Cereal Killer Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do sauna[...]

 3. Bartosz Says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 4. Rita Says:

  Article marked with the noticed of: herbata zielona[...]

 5. Mr. Spy Says:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

Powiązane tematy z artykułem: oddział detoksykacyjny praca nowy sącz olx test na nietolerancję pokarmową z krwi