Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Tylko 3,5% pacjentów poddano natychmiastowej operacji obejścia lub początkowej PCI, a następnie wykonano operację obejścia. Nie wykonano rewaskularyzacji u 3,2% pacjentów (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Jednoczesne leczenie i leczenie przedstawiono w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego. Mediana czasu trwania wsparcia wewnątrznaczyniowego pompy balonowej wynosiła 3,0 dni (zakres międzykwartylowy, 2,0 do 4,0, zakres od do 16). Pierwotne i wtórne punkty końcowe
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki kliniczne. Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe czasu do wystąpienia dla pierwotnego punktu końcowego. Krzywe czasu do zdarzenia są pokazane przez 30 dni po randomizacji dla pierwotnego punktu końcowego śmiertelności z dowolnej przyczyny. . Współczynniki zdarzeń reprezentują szacunki Kaplana-Meiera.
Jeden pacjent w grupie IABP został utracony z powodu obserwacji po 30 dniach, a pacjent w grupie kontrolnej wycofał zgodę; dlatego 300 pacjentów w grupie IABP i 298 w grupie kontrolnej zostało włączonych do analizy pierwotnego punktu końcowego. Po 30 dniach śmiertelność była podobna u pacjentów w grupie IABP iu osób w grupie kontrolnej (odpowiednio 39,7% i 41,3%, ryzyko względne z IABP 0,96, przedział ufności 95% [CI], 0,79 do 1,17, P = 0,69 ) (Tabela 3 i Rysunek 1). Jedynie niewielkie różnice we względnych szacunkach ryzyka zaobserwowano w analizie ograniczonej do populacji obejmowanej przez protokół (śmiertelność, 37,5% w grupie IABP i 41,4% w grupie kontrolnej, ryzyko względne, 0,91, 95% CI, 0,74 do 1,11; P = 0,35) lub w modelowaniu wielowymiarowym z korektą dla zmiennych obejmujących zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, zawał mięśnia sercowego przedniego, resuscytacja przed randomizacją i stanowisko kliniczne (ryzyko względne, 0,95; 95% CI, 0,68 do 1,32; P = 0,75 ).
Rysunek 2. Rysunek 2. Podgrupa Analiza Pierwotnego Punktu Końcowego. Wykres lasu pokazuje względne ryzyko (z 95% przedziałem ufności) pierwotnego punktu końcowego zgodnie z podgrupami. Uwzględniono wszystkich pacjentów z 30-dniowymi danymi uzupełniającymi. LBBB oznacza blok lewej odnogi pęczka Hisa, MI zawał mięśnia sercowego i zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST STI.
Wyniki w odniesieniu do pierwotnych punktów końcowych były spójne we wszystkich podgrupach z predefiniowanymi i post hoc (ryc. 2). Spośród 277 pacjentów, u których wszczepiono wewnątrzaortalną pompę balonową, u której wykonano rewaskularyzację, nie było istotnej różnicy w śmiertelności pomiędzy 37 pacjentami (13,4%), u których wszczepiono pompę balonową przed rewaskularyzacją, a 240 pacjentami (86,6%) w do którego wprowadzono pompę balonową po rewaskularyzacji (śmiertelność odpowiednio 36,4% i 36,8%, P = 0,96).
Nie było znaczących różnic między grupami badawczymi pod względem wyników opieki nad pacjentami (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym)
[patrz też: badania wysokosciowe bez skierowania, olejowanie włosów, alfabetyczny spis chorób ]

Tags: ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: alfabetyczny spis chorób badania wysokosciowe bez skierowania