Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Metaanaliza obejmująca wyłącznie badania kohortowe sugerowała, że stosowanie donosowej pompy balonowej wiąże się z redukcją o 11% ryzyka zgonu.9 W niedawnej próbie balonowej w próbie kardiogennej (IABP-SHOCK), która dotyczyło tylko 45 pacjentów, nie zaobserwowano znaczącej różnicy w zakresie oceny ostrej fizjologii i chronicznej oceny zdrowia II (APACHE II) w odniesieniu do ciężkości choroby między pacjentami przeznaczonymi do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej a tymi przypisanymi do grupy kontrolnej, która otrzymywała standardową opiekę, chociaż poziomy seryjnego peptydu natriuretycznego w mózgu były znacznie zmniejszone w grupie z pompką balonową10. Niejednoznaczne dowody mogą być jednym z wyjaśnień dla obecnego zastosowania balonów wewnątrzortykalnych u jedynie 25 do 40% pacjentów z wstrząsem kardiogennym, pomimo zaleceń zawartych w wytycznych5. Badanie IABP-SHOCK II zostało zaprojektowane w celu przetestowania hipotezy, że kontrapulsacja wewnątrzaortalna w porównaniu z najlepszymi dostępnymi w samej terapii medycznej, powoduje zmniejszenie umieralności u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego powikłanym wstrząsem kardiogennym, u których planuje się wczesną rewaskularyzację. Metody
Przestudiuj badanie
Badanie IABP-SHOCK II było wieloośrodkowym, otwartym, randomizowanym badaniem. Projekt badania został opublikowany wcześniej.11 Proces został zaprojektowany przez pierwszego autora i zmodyfikowany przez komitet sterujący (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu); projekt badania został zatwierdzony przez komisję etyczną w każdym centrum uczestniczącym. Ani Maquet Cardiopulmonary ani Teleflex Medical, którzy nie poparli badania z nieograniczonymi grantami, nie uczestniczyli w badaniu. Dane zostały utrzymane w Instytucie Zawału mięśnia sercowego w Ludwigshafen w Niemczech, gdzie wszystkie analizy statystyczne były wykonywane przez niezależny personel. Komitet sterujący zapewnia integralność i kompletność danych, a statystyk dokładność analizy danych; wszyscy autorzy twierdzą, że badanie jest wierne protokołowi próbnemu, który jest dostępny pod adresem.
Pacjenci
Pacjenci kwalifikowali się do badania, jeśli mieli ostry zawał mięśnia sercowego (z uniesieniem odcinka ST) lub bez niego, powikłani wstrząsem kardiogennym i planowali wczesną rewaskularyzację (za pomocą PCI lub CABG). Pacjent został uznany za wstrząsu kardiogennego, jeśli miał skurczowe ciśnienie krwi mniejsze niż 90 mm Hg przez ponad 30 minut lub wymagał wlewu katecholamin w celu utrzymania ciśnienia skurczowego powyżej 90 mm Hg, miał kliniczne objawy zatkania płucnego i miał upośledzoną perfuzję narządu końcowego
[więcej w: mucosolvan inhalacje ulotka, test na nietolerancję pokarmową z krwi, odruch oksytocynowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 2”

  1. Sky Bully Says:

    już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

  2. Hog Butcher Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do bład medyczny firmy odszkodowawcze[...]

  3. Swerve Says:

    Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

Powiązane tematy z artykułem: mucosolvan inhalacje ulotka odruch oksytocynowy test na nietolerancję pokarmową z krwi