Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Aby pozwolić na spadek wskaźnika 2%, zrekrutowaliśmy 600 pacjentów. Wszystkie dane analizowano zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Ponadto dokonano analizy pierwotnego punktu końcowego, obejmującej dane wszystkich pacjentów, którzy potwierdzili ostry zawał mięśnia sercowego z pominięciem osób, które przekroczyły granicę, w celu oceny wiarygodności danych. W pierwotnym punkcie końcowym zastosowano test chi-kwadrat w celu porównania śmiertelności między dwiema grupami. Skumulowaną śmiertelność w ciągu pierwszych 30 dni po randomizacji scharakteryzowano za pomocą wykresów Kaplana-Meiera, przy użyciu testu log-rank stosowanego do porównania między dwiema grupami. Wtórne punkty końcowe oceniano za pomocą dokładnego testu Fishera lub testu chi-kwadrat dla binarnych punktów końcowych i testu U Manna-Whitneya dla ilościowych punktów końcowych.
Wstępnie zdefiniowane analizy podgrup przeprowadzono w podgrupach określonych według płci, wieku (<50 lat, 50 do 75 lat lub> 75 lat), obecności lub braku cukrzycy, obecności lub braku nadciśnienia tętniczego, zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST versus zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, zawał mięśnia sercowego przedni i przednio-przedtrzonowy oraz poprzedni lub bez wcześniejszego zawału mięśnia sercowego. Analizy podgrup post hoc przeprowadzono w podgrupach zdefiniowanych w zależności od obecności lub braku indukowanej łagodnej hipotermii i skurczowego ciśnienia krwi o wartości mniejszej niż 80 mm Hg w porównaniu z 80 lub więcej mm Hg w czasie randomizacji.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów Tabela 2 Tabela 2. Kurs kliniczny przed randomizacją Pomiędzy 16 czerwca 2009 r. A 3 marca 2012 r. Przebadano 790 pacjentów z wstrząsem kardiogennym w 37 ośrodkach w Niemczech (ryc. W sumie 600 z tych pacjentów (75,9%) zostało włączonych i zostało losowo przydzielonych do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (grupa IABP, 301 pacjentów) lub bez wewnątrzwaleczkowej kontrapulsacji balonowej (grupa kontrolna, 299 pacjentów). Wśród pacjentów w grupie kontrolnej 30 pacjentów (10,0%) było następnie poddanych wszczepieniu wewnątrzaortalnej pompy balonowej, najczęściej w ciągu pierwszych 24 godzin po randomizacji; w przypadku 26 z tych pacjentów skrzyżowania uznano za naruszenia protokołów. Ponadto, 13 pacjentów losowo przydzielonych do grupy IABP (4,3%) nie zostało poddanych wszczepieniu wewnątrzaortalnej pompy balonowej, najczęściej dlatego, że pacjent zmarł przed planowanym wprowadzeniem. Wyjściowa charakterystyka była dobrze zrównoważona między dwiema grupami (Tabela i Tabela 2).
Leczenie
Najczęściej stosowaną procedurą wczesnej rewaskularyzacji była pierwotna PCI (u 95,8% pacjentów) (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym)
[przypisy: olejowanie włosów, kalkulator owulacji dziewczynka, usg poznan ]

Tags: ,

No Responses to “Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 5”

 1. New Cycle Says:

  Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

 2. Stacker of Wheat Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do sprzedaż włosów naturalnych[...]

 3. Springheel Jack Says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 4. Desert Haze Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: uzależnienia[...]

 5. Dorian Says:

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 6. Bowie Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Astma alergiczna[...]

 7. Zero Charisma Says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

Powiązane tematy z artykułem: kalkulator owulacji dziewczynka usg poznan